2013-08-10 14:39 #0 av: Ikajo

"Kapitalismen är orsaken till allt förtryck!" den marxistiska revolutionen, den kollektiva samhället, jämställdhet. Socialistisk feminism.

För att kunna förstå grundtanken i socialistisk och marxistisk feminism måste man förstå socialism och marxism. Grunden i marxismen är klasskampen. Karl Marx var väldigt kritisk till kapitalismen och utnyttjandet av arbetskraft som överklassen utövade på sina arbetare. Marx var övertygad om att människor skulle upptäcka dessa orättvisor och göra uppror mot kapitalet och kapitalismen. Tvärtemot vad som det kan verka när man tittar på kommunistiska länder så trodde Marx att hans revolution skulle vara helt oblodig och komma till stånd på grund av att människor såg det ohållbara i kapitalismens ideal.

Den som utvecklade Marx idéer ytterligare var hans lärjunge Freidrich Engels, det var också Engels som lyfte fram kvinnans roll i klassamhället. Den allmänna grundläggande idén inom socialism är kollektivet och kollektivt ägande, gruppen, arbetarna ska vara ägare. Inom kommunismen är det staten som ska vara ägare av produktionen.


I den socialistiska feminismen anser man att alla förtryck hänger ihop. Alla former av förtryck kan förklaras med kapitalismen. Patriarkatets ursprung var, enligt Engels, ägande och för att en man skulle kunna kontrollera att hans ägodelar gick vidare till sitt barn var han också tvungen att kontrollera kvinnan så att han kan garantera att barnet som föds är hans.


Marxism och marxistisk feminism grunder sig också i tanken på kapitalismen som roten till förtryck och orättvisor. För att kunna förändra måste det till en revolution, en klasskamp, som i sin tur skulle leda till att kvinnor fick frihet och självbestämmande. I ett socialistiskt samhälle skulle samhället genomgå sådana förändringar att kvinnor automatiskt skulle få samma rättigheter som arbetare och därmed göra kvinnokamp överflödig.


Marxistisk och socialistisk feminism har fått kritik för att vara förenklade och snäv i sin förståelse och tolkning av förtryck. Ideologierna har också fått kritik för att de kommer med en mycket förenklad syn på kvinnors underordning och på så sätt bortser från att förtryck är något som drabbar kvinnor i alla samhällsklasser. Socialism och marxism har också fått kritik för att de inte tar in rasperspektivet i tillräckligt hög grad.

Källor:

Socialistisk Feminism

Marxistisk feminism

Socialism

Marxism

Övrigt

För den som skulle vilja läsa mer detaljerat och sammanhängande om feminismen finns Lena Gemzöes Feminism (Bildas Ismer).

[Observera att artikeln bygger på fakta och inte har något att göra med artikelförfattarens egna att göra.]