2013-09-07 16:56 #0 av: Ikajo

Genus är ett ord man hör rätt ofta i den offentliga debatten. Det finnas massor med föreställningar om genus och den vetenskap som omger begreppet. Men vad är då egentligen genusvetenskap?

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som landar inom humanioran och är idag ett vanligt inslag på många av landets utbildningar. Då talar oftast om att ha genusperspektiv och förekommer på bland annat lärarutbildningarna. Men den renodlade genusvetenskapen, vad är det?

Historiskt kallades genusvetenskap för kvinnostudier och kvinnovetenskap. Orsaken var en reaktion mot att forskning om människan och mänsklighet i själva verket var forskning om män. I de flesta studier var helt enkelt alla deltagare manliga och endast manliga erfarenheter fick komma fram. Så under andra vågens feminism valde man att börja lyfta fram kvinnor inom det vetenskapliga fältet. Detta ledde till det fält som kallades "Women's Studies" i USA, kvinnohistoria eller kvinnovetenskap i Sverige. Det var det vetenskapliga fält som lett fram till dagens Genusvetenskap.

Forskning som är tvärvetenskaplig skär genom ett eller flera vetenskapliga fält samtidigt. Det kan vara att studera frågor som klass eller ras samtidigt som man studerar kvinno-/mansrollen. Det kan vara att studera kvinnliga författares roll inom litteraturvetenskapen. Eller representationen av kvinnor inom konsten samtidigt som man studerar konstvetenskap. Den tvärvetenskapliga riktningen på genusvetenskap är en av de orsaker som kan göra det svårt att begripa sig på forskningen som bedrivs.

Så vad är det en genusforskare studerar om man försöker se till det allra mest grundläggande. Då genusvetenskapen har sina rötter i feminismen så bygger mycket av genusforskningen på feministiska teorier och idéer. Den bygger också starkt på sociologi, psykologi och filosofi med många av de klassiska förgrundsgestalterna inom dessa fält.
Det genusvetenskapen försöker göra är att studera och analysera kön och genus i samhället. En av de grundläggande teorierna inom fältet är tanken på att det finns ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat kön. Vidare hur den tanken har utvecklats har varit väldigt beroende på vilken forskare det är och vilken teori hen utgår ifrån.
Idag så studerar man också manlighet inom genusvetenskapen och det kallas vanligtvis maskulinitetsforskning eller mansforskning. Då studerar man också mannens roll i förhållande till samhälle och genus, en vanlig tanke är mansrollen.

Inom genusvetenskapen finns det en mängd olika inriktningar och eftersom fältet är i sig tvärvetenskapligt så bidrar det till att göra forskningen utbredd. På alla Sveriges större universitets erbjuds kurser i genusvetenskap, den högsta nivån är Genusvetenskap C och då har man läst sammanlagt tre terminer. I A-kursen får man en grundläggande introduktion till feministisk teori och några av de tvärvetenskapliga fälten. Det finns också mycket litteratur inom dessa frågor, både på engelska och svenska.

Ett av de största problemen som genusvetenskapen tampas med är sin trovärdighet gentemot samhället i stort. Disciplinen anklagas för att vara en ideologi och att vara politiskt kopplad. Resultaten från genusforskare ifrågasätts ofta kraftigt, inte sällan från lekmän som i grunden saknar en samlad bild om vad forskningen gått ut på. Att som debattör referera till genusvetenskapen och dess forskning kan också orsaka trovärdighetsproblem. Om inte resultaten sågas fullkomligt från första början.

Problemen som genusvetenskapen har kring trovärdighet påminner väldigt mycket om attityderna kring klimatforskning och har ofta liknande underliggande orsaker. Båda är styrande politiskt och båda för med sig ett krav på förändring.
Anklagelserna om en politisk koppling är inte ogrundad eftersom genusvetenskapen har tydliga kopplingar till feminismen. Å andra sidan ligger det i de grundläggande teorierna att all forskning har en politisk koppling.

Det finns centrum/institutioner för genusstudier på 20 av landets 22 universitet. Högskolorna är inte inräknade.

Kolla gärna källorna för mer information.

Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genusvetenskap

http://www.gender.uu.se/

http://www.genus.se/

http://www.ne.se/genus/181336