2014-03-18 15:24 #0 av: Ikajo

Vad innebär det egentligen att vara feminist? Den typiska bilden är rabiata manshatare som vill vända upp ner på hela världsordningen. Behövs verkligen feminismen? Har även män orsak att bli feminist?

Detta är en grundläggande beskrivning av feminism som avser att ge en översikt av begreppet.

En politisk inriktning som anser att:

1. män och kvinnor borde ha samma värde, rättigheter och skyldigheter.

2. så är inte fallet.

3. det är generellt kvinnor som missgynnas i högre grad än män.

4. man måste arbete aktivt för att uppnå lika värde, rättigheter och skyldigheter för både män och kvinnor.

  • Det kan tyckas vara självklart att män och kvinnor ska leva sina liv på samma villkor men så ser det inte ut idag.
  • Kvinnor tjänar generellt sämre trots motsvarande utbildningslängd, arbetstid och kompetens.
  • Kvinnor utsätts i högre grad för sexuellt våld och lever i en konstant medvetenhet om att utsättas för sexuellt våld.
  • Kvinnor objektifieras i högre grad inom marknadsföring, film, spel, konst och andra media.
    Det finns en inställning att kvinnor får skylla sig själva om de blir utsatta för våld eller sexuella övergrepp

Män påverkas i allra högsta grad av en orättvisa mellan könen.

  • Män har svårare att få vårdnaden om sina barn och möter större motstånd för att kunna vara föräldraledig.
  • Män med vad som uppfattas som feminina egenskaper anses ofta vara mindre man och kan även uppfattas som homosexuell.
  • Den manliga rollen innehåller färre uttrycksmöjligheter och begränsar alternativa uttrycksformer. Den manliga rollen reproduceras i all möjlig media och kommer ofta till uttryck genom starka och macho män. Media där våld är männens enda uttrycksmedel är vanligt.
  • Män ska helst fokusera på karriären och välja jobbet före familjen.


De allra flesta feminister idag anser att det är viktigt att jobba för att det ska bli jämställt mellan män och kvinnor på alla områden. Även på områden där kvinnorna gynnas i förhållande till männen. Problemet är att fortfarande missgynnas kvinnor i högre utsträckning och inom fler områden, så fokus hamnar gärna på de områden

Vill du veta mera? Wikipedia har en övergripande beskrivning av olika feministiska inriktningar för den som är intresserad. Vill man få en djupare förståelse finns Lena Gemzöes bok "Feminism" som mer ingående beskriver begreppet.

Observera att artikeln är bygg på fakta och är inte avsedd att som argumentation.